Mienie przesiedleńcze

Jako jedyna firma na rynku proponujemy usługe " door to door" czyli odbiór mienia z domu klienta, transport do miejsca załadunku kontenera, załadunek transport do Polski, odprawe celną i dostawe pod wskazany adres w Polsce.

Mienie przesiedleńcze (mienie osobiste) to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych.

Do mienia osobistego zalicza się m.in.:
•majątek ruchomy gospodarstwa domowego (rzeczy osobiste, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych),
•rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty,
•dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu.

Zwolnienia z cła nie stosuje się do napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej oraz towarów wykorzystywanych w działalności zarobkowej lub zawodowej, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania zajęcia lub zawodu. Decyzję w sprawie ewentualnego zwolnienia towarów z cła każdorazowo podejmuje organ celny, któremu towar zostaje przedstawiony wraz z odpowiednimi dokumentami. Rzeczy, wchodzących w skład mienia przesiedleńczego, nie można odstępować przez 12 miesięcy od dnia wjazdu do Polski. W przeciwnym razie, w momencie ich odstąpienia powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych za te towary. Mienie przesiedleńcze możemy przywozić w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia nowego miejsca zamieszkania.

Zwolnienie z cła nie oznacza zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego. To, czy zastosowane będą zwolnienia od tych podatków rozpatrywane są odrębnie, stosownie do postanowień odpowiednich przepisów prawa podatkowego. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przewozu mienia przesiedleńczego z USA do Polski.